Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego www.tablicaslubna.pl
Właścicielem portalu jest:
GRUPA ZFK Sp.z o.o. z Krakowa
Al. Pokoju 32 A
31-564, Kraków
NIP: 6751512844 
REGON: 123222231
 
Firma GRUPA ZFK Sp. z o.o. w Krakowie oświadcza, że z dochodów firmy wspiera finansowo fundację SOS Husky.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu Weselno - Ślubnego www.tablicaslubna.pl zwanego dalej "Tablicaslubna.pl" lub "Serwis".
Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa 
w sposób wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Portalu.
§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal internetowy "Tablicaslubna.pl", prowadzony jest przez firmę GRUPA ZFK Sp. z o.o. 
  (w organizacji), z siedzibą przy  Al. Pokoju 32A, 31 – 564 Kraków - zarejestrowanym  podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6751512844 - reprezentowaną przez Karola Filipowicza. Sprzedaż oferowanych przez firmę usług odbywa się przez Internet.
 2. „Serwis” jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje
  oraz materiały pochodzące od osób trzecich i instytucji współpracujących z „Serwisem”. Publikowane materiały na łamach „Serwisu” mają charakter informacyjny i reklamowy.
 3. Zgodnie z zakresem usług Portalu Weselno - Ślubnego www.tablicaslubna.pl  „Zamawiający” zleca na warunkach określonych poniżej opublikowanie na stronie internetowej ogłoszenia „Zamawiającego” dostarczonego przez niego lub wykonanego przez „Serwis”.
 1.  „Serwis” odpłatnie zobowiązuje się do:
  1. przygotowania Reklamy (jeżeli „Zamawiający” nie dostarcza własnego jej projektu);
  2. utrzymywania Reklamy w Serwisie Internetowym przez okres 12 miesięcy od daty publikacji (lub inny uzgodniony z „Zamawiającym” – w przypadku form Reklamy zakładających inny czas publikacji), termin opublikowania Reklamy wynosi 7 dni od daty podpisania Umowy, ale nie później niż 3 dni od dostarczenia „Tablicaslubna.pl” przez „Zamawiającego” materiałów potrzebnych do wykonania Reklamy.
 2. „Zamawiający” zobowiązuje się do współpracy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności do:
  1. terminowego dostarczenia Reklamy lub materiałów potrzebnych do Jej wykonania;
  2. informowania „Serwisu” o każdej zmianie danych określonych w Umowie lub projekcie Reklamy w terminie umożliwiającym dokonanie korekt;
  3. zapłaty zobowiązania w wysokości i na zasadach określonych w Umowie.


§ 2.  PŁATNOŚCI
 1. Wynagrodzenie dla GRUPA ZFK Sp. z o.o. zostanie zapłacone w wysokości i na zasadach określonych w Umowie.
 2. „Zamawiający” zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia GRUPA ZFK Sp. z o.o.  w wysokości 
  i terminie określonym w fakturze VAT wystawionej i dostarczonej „Zamawiającemu” 
  w formie elektronicznej (w formie papierowej na życzenie klienta po dokonaniu płatności).
 3. W przypadku zamówienia przez „Zamawiającego” różnych Reklam i dokonania wpłat 
  w wysokości wyższej niż należna GRUPA ZFK Sp. z o.o. z danego tytułu,  GRUPA ZFK Sp. z o.o. może zaliczyć otrzymaną nadwyżkę na poczet należności z tytułu najwcześniej wymagalnej płatności.
 4. W przypadku nie uregulowania wymaganej należności za Reklamę w „Serwisie”, 
  GRUPA ZFK Sp. z o.o. może dokonać zawieszenia publikacji Reklamy do momentu dokonania przez „Zamawiającego” należnej zapłaty (Okres zawieszenia, o który wyżej mowa, stanowi część okresu publikacji Reklamy określonego w Umowie).
 5. Za datę zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego GRUPA ZFK Sp. z o.o.
 1. W razie nieterminowej spłaty GRUPA ZFK Sp. z o.o. może żądać od „Zamawiającego” pokrycia kosztów windykacji, jakie GRUPA ZFK Sp. z o.o. poniósł w celu odzyskania wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy.
§ 3.  TREŚĆ I FORMA REKLAMY
 1. „Zamawiający” dostarczy do Portalu Weselno - Ślubnego www.tablicaslubna.pl  materiały niezbędne do wykonania Reklamy w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, chyba że Strony uzgodniły inny termin w Umowie (ale nie później niż w terminie umożliwiającym wykonanie Umowy).
 2. Niedostarczenie przez Zamawiającego materiałów w ww. terminie uprawnia „Serwis”  do przygotowania i opublikowania Reklamy w oparciu o posiadane informacje i materiały. 
  W tym przypadku „Tablicaslubna.pl” nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych umieszczonych w Reklamie.
 3. „Serwis”  nie gwarantuje umieszczenia Reklamy w konkretnym miejscu sugerowanym przez „Zamawiającego”. „Tablicaslubna.pl” zamieści Reklamę zgodnie z obowiązującymi standardami zamieszczania Reklam niniejszego Portalu.
 4. „Tablicaslubna.pl”  może odmówić zamieszczenia jakiejkolwiek części lub całości Reklamy, jeżeli jej zdaniem, Reklama lub dowolna część nie spełnia wymagań technicznych, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi Produktu i lub Internetu, albo jest sprzeczna 
  z prawem lub zasadami współżycia społecznego. „Serwis”  może wyznaczyć „Zamawiającemu”  dodatkowy termin do ponownego ustalenia treści i formy Reklamy pod rygorem z § 3 pkt 2.
 5. W przypadku systemowych zmian danych teleadresowych „Tablicaslubna.pl”   ma prawo do wprowadzenia tych zmian do Reklamy bez konieczności poinformowania „Zamawiającego”
  i uzyskania jego akceptacji.
§ 4.  PRAWA AUTORSKIE
 1. W przypadku opracowania Reklam przez „Tablicaslubna.pl”, „Zamawiający” może je wykorzystać dopiero po uiszczeniu całości wynagrodzenia GRUPA ZFK Sp. z o.o. wynikającego 
  z Umowy i opatrzeniu Reklamy dopiskiem: "Przygotowane przez Tablicaslubna.pl”.
 2. „Zamawiający” wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez „Tablicaslubna.pl”, 
  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Reklamy i danych w niej zawartych 
  w innych produktach niż objęte Umową, a także w celach marketingowych lub w innych celach prawem dozwolonych. „Zamawiający” udziela Grupie ZFK Sp. z o.o. nieodpłatnej licencji niewyłącznej, z prawem do udzielania dalszych licencji, na korzystanie z Reklamy przez czas nie określony na wszystkich znanych polach eksploatacji. Ponadto „Zamawiający” wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowania Reklamy lub jej części oraz na 
  nie wymienianie nazwiska twórcy i źródła Reklamy
§ 5.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ GRUPA ZFK Sp. z o.o.
 
 1. „Zamawiający”  przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że „Serwis” może publikować Reklamy osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak „Zamawiający”. „Tablicaslubna.pl” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich Reklam dla działalności „Zamawiającego”.
 2. „Tablicaslubna.pl”  nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Reklamy i osiągnięcie zakładanych przez „Zamawiającego” skutków opublikowania Reklamy.
 3. „Serwis” nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania 
  w treści ogłoszenia informacji, które są nieprawdziwe lub niepełne.
 
§ 6.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ „ZAMAWIAJĄCEGO”
 
 1. „Zamawiający” ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym 
  w szczególności praw własności intelektualnej (w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych), związanych z opublikowaniem Reklamy zgodnie z Umową.
 2. W przypadku zgłoszenia wobec „Tablicaslubna.pl”  roszczeń o naruszenie praw przez osoby trzecie, „Zamawiający” zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub wyroku.
 
§ 7.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. „Serwis Tablicaslubna.pl”, bez żadnych konsekwencji, może odstąpić od Umowy przed publikacją Reklamy, a zwłaszcza w przypadku, gdy „Zamawiający” ma wobec niego jakikolwiek wymagalny dług z innego tytułu niż niniejsza Umowa.
 2. „Serwis Tablicaslubna.pl”, w razie odstąpienia przez „Zamawiającego” od Umowy, w terminie 
  3 dni roboczych od daty Jej zawarcia będzie uprawniony do zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 20% wartości Umowy. Natomiast w przypadku, gdy „Zamawiający” odstąpi od Umowy po upływie wyżej określonego terminu, a przed upływem 30 dni od daty zawarcia Umowy, „Serwis Tablicaslubna.pl” będzie uprawniony do zryczałtowanego odszkodowania 
  w wysokości 70% kwoty wartości Umowy.
W obu powyższych przypadkach wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet 
ww. odszkodowania.
 1. Odstąpienie przez „Zamawiającego” od Umowy po upływie 30 dni od podpisania Umowy nie powoduje jej rozwiązania.
 2. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym. Dla zachowania terminu, 
  o którym mowa w § 7 pkt 2. należy wysłać list za potwierdzeniem odbioru na adres 
  GRUPA ZFK Sp. z o.o.  wskazany w Umowie.
 3. Umowa jest zawarta na 12 miesięcy, chyba że określono inaczej, i ulega automatycznemu przedłużaniu na kolejny okres, na który była zawarta, na takich samych warunkach, chyba że „Zamawiający” na co najmniej 30 dni przed końcem danego okresu obowiązywania Umowy prześle do GRUPA ZFK Sp. z o.o. pocztą informację, na temat rezygnacji z przedłużenia usługi.
 
§ 8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Treść ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami.
 2.  Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń propagujących przemoc, pornografię, wzywających do nienawiści lub naruszających dobra osób trzecich.
 3. Zabronione jest oferowanie usług lub wprowadzanie do obrotu przedmiotów, których obrót jest prawnie zakazany.
 4. Treść ogłoszenia nie może naruszać praw autorskich, dotyczy to wszelkich materiałów zamieszczanych w ogłoszeniu, w tym także zdjęć.
 5. Zabronione jest gromadzenie danych osobowych użytkowników zamieszczających ogłoszenia, w tym także ich adresów email.
 6. Zabronione jest wysyłanie Spamu lub jakichkolwiek treści marketingowych do osób zamieszczających ogłoszenia w serwisie.
 7. „Serwis” nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu, w szczególności za przerwy spowodowane awariami lub modernizacją serwisu.
 8. Materiały reklamowe muszą spełniać założenia określone w specyfikacji technicznej reklam, ponadto reklamy Flash (.swf) nie mogą emitować żadnych dźwięków, ani automatycznie (bez kliknięcia) dokonać przekierowania użytkownika na inne strony www.
 9. „Serwis” zastrzega sobie prawo do wstrzymania reklamy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów w przypadku umieszczania reklam łamiących niniejszy regulamin.
 10. „Serwis” zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania opublikowanych treści 
  i materiałów do celów własnych, w tym także celów marketingowych.
 11.  Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.
 12. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby GRUPA ZFK Sp. z o.o. w Krakowie.
 13. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem 15 Września 2014 r.

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.